Gårdlaug

Stiftelsesoverenskomst & vedtægter for HARY

Ordensreglement for karréen ‘HARY’

1. Gårdanlægget må benyttes af beboerne i karréen samt deres private gæster samt ansatte/lejere i erhvervslejemål. Beboerne bedes medvirke til, at ordensreglementet overholdes og at anlægget skånes og beskyttes til glæde for beboerne.

2. Hunde og andre husdyr må ikke medtages i anlægget.
Fodring af fugle og katte mv. er ikke tilladt i anlægget.

3. Transistorradioer og lignende må ikke benyttes i fællesanlægget. I tiden fra kl. 22.00 til 8.00 må der ikke foregå støjende adfærd i gården. Der bør i den forbindelse tages særskilt hensyn til beboelseslejemålene i stueetagerne.

4. Affald må kun henlægges i affaldscontainerne. Der må ikke henstilles møbler, kasser mv. i gården.

5. Cykler skal henstilles i cykelstativerne. Cykling, skateboarding mv. i gården skal ske under hensyntagen til gående og til de legende børn. Der må ikke køres på knallert, motorcykel eller andet motoriseret køretøj i gården. Parkering, herunder af- og pålæsning er ikke tilladt.

6. Børns legetøj skal fjernes ved legetidens ophør.

7. Nøgle til porte må i egen interesse ikke overdrages til uvedkommende. Porte med adgang til gaden skal holdes aflåst ligesom disse ikke må blokeres, så lukning hindres.

8. Overtrædelse af ordensreglementet for det fælles gårdanlæg har samme retsvirkning som overtrædelse af reglementet for enkeltejendomme. Eventuelt hærværk på materiel, gårdbelægning, træer, planter, borde, bænke, legeredskaber mv. medfører erstatningspligt.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. december 1990.

Skriv et svar